Контакт информации

E-mail: v.muratovska@makamtrans.org.mk
Адреса: Ул. Индустриска б.б., 1000, Скопје

За организацијата

Дејност

Дејност на делновни организации и организации на работадавци врз база на зачленување

Партнерства

Здружение за превоз на патници “Исток “– Скопје

Човечки ресурси

Верка Данаиелова - Претседател , (Билјана Муратовска Генерален секретар и 5 членови на управни органи)

Материјални ресурси

Севкупна канцелариска опрема за водење на дејност, веб страна www.makamtrans.org.mk и сајт Траспортна берза www.TransportExchange.org

Коментари

x