Контакт информации

E-mail: infofrontprilep@gmail.com
Телефон: 070/719-945
Адреса: Ул. Андон Слабејко бб, 7500, Прилеп

За организацијата

Дејност

Дејности на други организации врз база на зачленување, неспомнати на друго место

Партнерства

Loesje International, European Commission’s Youth in Action programe

Човечки ресурси

Марјан Наумовски -Претседател, (графички дизајнери, проект менаџери, графички инженер, педагози, психолог, преведувачи)

Коментари

x