Контакт информации

E-mail: jelena.kadric@ihr.org.mk
Адреса: Ул.Рајко Жинзифов бр. 49 а, 1000, Скопје

За организацијата

Дејност

Заштита и унапредување и промоција на човековите права

Партнерства

Македонско здружение на млади правници, Коалиција сите за правично судење, Здружение на судии на Р.Македонија

Човечки ресурси

Маргарита Цаца Николовска-Претседател, (Јелена Кадрич, прокетен раководител, Никола Аризанковски, информатичар,)

Материјални ресурси

Канцеларија, два копјутери, канцелариски матријал, правна библотека.

Коментари

x