x
Внесете организација
x

Име:  

Опис:  

Адреса:  

Телефон:

Факс:

Е-маил:  

Веб страница:

Facebook:

Twitter:

Има локација

“Подобра иднина “–Пробоштип

Здружение за помош и ресоцијализација на зависници и други маргинализирани групи “Опција Охрид “

 • тел: 046/257-838

Заедница на Срби во Македонија

Здружение “Река“

 • тел: 031/482-346

Организација “Орт“

Здружение на граѓани Културна ризница од Скопје

Асоцијација за правата на деца и младинци со посебни потреби “Ластовица“

Пан –Европски Центар с.Маврово и Ростуша

 • тел: 070/285-916

Македонски Центар за Меѓународна Соработка

Македонска Развојна Фондација за Претпријатија

Центар за култура и информации“Равен“

Здружение на угостители, туристички работници и занаетчии “Напредок“

Здружение за рурален развој и заштита на животната средина Парумба Мкд

Здружение на граѓани за одржлив развој и заштита на животната средина Гоу Грин

Здружение за Независни граѓански иницијативи ЦНГИ-Кратово

Здружение Аспекти, Институт за креативен развој, едукација и психотерапија

Здружение на граѓани Ековита

Фондација Ангел Петров-Академски Сликар Велес

  Коалиција за одржлив развој /Coalition for sustainable development

  Центар за едукација, заштита на животната средина и природата – Биосфера

  Здружение за литература, култура и наука “Бран 2010“

  Граѓанска Асоцијација Битола

  Економско образование на млади менаџери

  Здружение на граѓани за заштита на животните “Обезбеди живот“ – Велес

   Културно – Хуманитарна Организација Хамдије Мендресеси- Штип

   НГО “Перспектива плус-Тетово

   Здружение на Роми “АВЕНА’’

   1 2 3 4 5 6