x
Внесете организација
x

Име:  

Опис:  

Адреса:  

Телефон:

Факс:

Е-маил:  

Веб страница:

Facebook:

Twitter:

Има локација

Европското Здружение на Студенти по Право во Р.Македонија

Здружение на Граѓани Зелената Арка

Планинарски клуб “Луботен“

 • тел: 075/649-393/070/927-161

Здружение на граѓани “Шарпланински Куп- Попова Шапка“

 • тел: 078/229-229

Здружение за развој на ромската заедница заедница “Сумнал“

Здружение за зелено општество “Гринер“

Здржение на граѓани “Зона“

Здружение Младинска Асоцијација “Призма“ –потикнување и развој на младинскиот активизам

Младински Културен Центар-Битола

Младински Иницијативи за Дијалог и Соработка- Битола

Здружение за граѓанска акција АБ ОВО- Скопје

Сојуз на извидници на Македонија

Младиснки образовен форум- Скопје

Сојузот за превентива од алкохолизам, никотизам и наркомани на Македонија

Македонско здружение на млади правници

Асоцијација за напредок, едукација и лобирање НЕЛ

Здружение студентски парламент на филолошки факултет-Скопје

Фондација за Менаџмент и индустриско истражување

Здружение за социјални работници на Град Скопје

Здружение на граѓани за унапредување на социјалната и здравстевента благосостојба на граѓаните ИНФО/ДРОГА/СИДА

Здружение на граѓани “ГАИА“

 • тел: 078/330-157

Здружение на Апстинети за едукација мотивација рехабилитација, ресоцијализацијаи превенција од алкохол тутун ,таблети “Здрав Живот “

 • тел: 070/254-127

Совет за ресусцитација на Р.Македонија

Младите можат (Youth Can)

Женска Алијанса

Интернационал Фестивал Охрид Фест Охридски Трубадури

Ротаракт Клуб Прилеп

  Младински Форум ОКО

  • тел: 071/368-548

  “Ние Вие и Здравјето“

  Здружение “Соната Плус“- Охрид

   1 2 3 4 5 6