1 2 

50 помошни фудбалски игралишта

Од друга страна фудбалските содржини посебно во последно време претставуваат форма која профилира егзистенцијален и професионален начин на решавање на животните искушенија. Земајки ги во предвид искуствата и резултатите од стратегискиот пристап ...

пред повеќе од една година

120 тениски игралишта

Тениските терени ќе бидат поставени север-југ, со тврда подлога за надворешни спортски терени со сертификат од интернационалната тениска федерација ИТФ. Терените ќе бидат со инфраструктурни приклучоци, оградени со жичана мрежа и околу нив ќе им...

пред повеќе од една година

1 2